Deliveroo Netherlands Freelance Rider Privacybeleid

Deliveroo is nu gestopt in Nederland. Je account blijft nog 6 maanden open en beschikbaar, dus je kunt je riderfacturen nog een tijdje raadplegen.

We bewaren jouw gegevens alleen voor zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (bijv. belastingen, boekhouding of andere wettelijke vereisten). Wanneer we geen legitieme zakelijke reden meer hebben om je gegevens te verwerken, of wanneer de grondslag voor de verwerking van jouw gegevens niet meer van toepassing is, zullen we je gegevens verwijderen of anonimiseren.

Roofoods Ltd en Deliveroo Netherlands B.V. ("wij", "onze", “ons” of "Deliveroo") streven ernaar de privacy te beschermen van bezorgers die zich bij ons aanmelden om voor ons te bezorgen (“aanvragers”), onze freelance riders ("riders”) en hun vervangers, en alle andere gebruikers van de Rider App (de "Rider App") en aanverwante diensten. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op aanvragers, riders en hun vervangers (voor zover wij in staat zijn deze te identificeren, en behoudens het bepaalde in art. 2.1 t/m 2.3 en overige verwijzingen naar de aanmeldings- en toetredingsprocedure die niet op vervangers van toepassing zijn) en alle andere gebruikers van de Rider App (“jij”, “jou” of “jouw”). Alle riders moeten ervoor zorgen dat hun vervanger dit privacybeleid heeft gelezen voordat zij voor ons gaan bezorgen. Als een rider een vervanger aanstelt, hebben de rider en de vervanger toegang tot elkaars informatie die worden getoond in de Rider App, zoals informatie ten aanzien van recente bezorgingen en fooien.

Lees alsjeblieft dit privacybeleid aandachtig door. Hierin staat hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

1. CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je als volgt contact met ons opnemen: Zie Meer.

 1. met onze Nederlandse Rider Support op: bezorger@deliveroo.nl or +31 883354854;
 2. met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming: DPO@deliveroo.com

2. GEGEVENS DIE WIJ OVER JOU VERZAMELEN

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer je jezelf aanmeldt als Deliveroo-rider en wanneer je de Rider App gebruikt. Zie hieronder voor meer informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Zie meer.

Jouw aanmelding als rider en het aanmaken van een account

 1. Als je jezelf aanmeldt als Deliveroo-rider, vragen wij je gegevens over jezelf te verstrekken, zoals je naam, contactgegevens, type voertuig, geboortedatum, postcode en of je gerechtigd bent te werken.
 2. Gedurende de aanmeldingsprocedure, of op latere tijdstippen wanneer verdere controles nodig zijn, checken wij (of een derde namens ons) aanvullende informatie en documenten, zoals een geldig legitimatiebewijs (paspoort of geldige (Nederlandse) Identiteitskaart), bewijs van jouw adres en of je gerechtigd bent om als zelfstandige in Nederland te werken (welke informatie door ons wordt opgeslagen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat). Wij volgen de voortgang van jouw aanmelding.
 3. Voor het aanmaken van jouw account hebben wij financiële gegevens (inclusief bankgegevens), belastinggegevens (BTW-nummer), voor zover van toepassing, en informatie over jouw inschrijving in het Handelsregister van je nodig alsmede aanvullende gegevens gerelateerd aan jouw werkzaamheden voor Deliveroo zoals contactgegevens van familieleden (van wie je toestemming hebt gekregen om hun gegevens aan ons te verstrekken in geval van nood), waar je wilt werken, jouw rider-kit en een foto. Wij slaan gegevens op van de wijze van uitbetaling aan jou en een kopie van de door jou ondertekende overeenkomst van opdracht (“Overeenkomst van opdracht”).

Betaling, ritplanning en bestelling van rider kit

 1. Al jouw bezorgingen, via de Rider App ontvangen fooien, berekende vergoedingen en vergoedingsoverzichten worden door ons bewaard, evenals via de Rider App verzochte, geplaatste en bevestigde sessiesen jouw eventuele prioriteitstoegang.
 2. Wij verzamelen jouw meest recente bezorgactiviteit in verband met jouw aanwezigheid bij geboekte sessies (die door jou zijn gemaakt), jouw beschikbaarheid bij grote drukte en of je late annuleringen hebt vermeden. Deze informatie staat in de Rider App vermeld onder “Statistieken”.
 3. Als je jouw rider kit bestelt via de Deliveroo kit store, word je gevraagd gegevens over jezelf te verstrekken, zoals jouw naam, contactgegevens, leveringsadres, wat je besteld hebt en betalingsgegevens (voor zover nodig).

Jouw locatie

 1. Als je in de Rider App een op locatie gebaseerde functie opvraagt, bijvoorbeeld als je een zonecentrum wilt vinden of de zoneselectie-instelling gebruikt, krijgen wij via de app toegang tot jouw locatiegegevens zodat we je deze functionaliteit kunnen aanbieden. Dit is ook het geval wanneer je deze functies oproept wanneer je status is ingesteld als “offline” en je dus niet beschikbaar bent om te bezorgen. Als je niet wilt dat wij je locatie kunnen zien als je “offline” bent, moet je deze functies niet opvragen.
 2. Als je jouw status op de Rider App hebt ingesteld als “online” (en je dus beschikbaar bent om te bezorgen), verzamelen wij af en toe jouw locatiegegevens. Als je niet wilt dat wij jouw locatie kunnen zien, moet je de status op de Rider App veranderen in "offline", maar dat houdt dan uiteraard ook in dat je niet beschikbaar bent om bestellingen te ontvangen en/of te bezorgen.

Jouw gebruik van de Rider App en Rider Support

 1. Als je de Rider App gebruikt, verzamelen wij gegevens over jouw gebruik, inclusief jouw bezorgstatus en (als je online bent) jouw order progress swipes.
 2. Als je per e-mail, telefonisch, post, chat of de Rider App contact hebt met onze ondersteuning voor riders (“Rider Support”) of een incident meldt, verzamelt en gebruikt ons team gegevens over jou. Al jouw communicatie met ons wordt opgeslagen. Als je per telefoon contact opneemt met Rider Support, kunnen de gesprekken worden opgenomen voor interne Rider Support training en ter verbetering van het proces.

Cookies

 1. Wij gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om je automatisch in te loggen op de Rider App, voor API-authenticatie, om jouw locatie te verkrijgen en voor het verzamelen van technische gegevens over jouw toestel die de functionaliteit van de Rider App kunnen beïnvloeden, zoals de karakteristieken en prestaties van jouw toestel, de Rider App en besturingssysteem, waaronder het toesteltype dat je gebruikt, jouw type netwerkverbinding, versie van de app, taalinstelling van jouw telefoon, schermgrootte en platform.
 2. Je hebt het recht jouw toestelinstellingen zodanig aan te passen dat deze functionele technieken worden verwijderd of geweigerd, maar wees je er dan wel van bewust dat de Rider App niet correct zal werken en je daardoor niet in staat zult zijn voor Deliveroo te bezorgen.

Gegevens over jouw bezorgingen

 1. Wij kunnen van de restaurants met wie wij werken (onze "Partner Restaurants"), onze klanten, andere riders of het publiek gegevens ontvangen over jouw bezorgingen of over incidenten waarbij je betrokken bent.
 2. Als je profiteert van de voordelen aangeboden door een externe partner, zal de partner informatie met ons delen over jouw interesse in die voordelen.
 3. Wij kunnen gegevens over je verzamelen uit de feedback die je ons stuurt of ons verstrekt via focusgroepen of (klant)onderzoeken.
 4. Als je in verband met jouw werkzaamheden voor Deliveroo gebruikmaakt van onze websites of apps van derden, inclusief tijdens de aanmeldings- en toetredingsprocedure, kunnen deze sites of apps onafhankelijk van Deliveroo jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze sites of apps door te lezen om te weten hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken.
 5. We kunnen om je persoonsgegevens vragen om je recht op werk te verifiëren, zoals het controleren van je Identiteitsdocumenten en/of het nemen van een foto.

3. HOE EN WAAROM WIJ JOUW GEGEVENS GEBRUIKEN

 1. Wij verwerken uitsluitend de gegevens die we over jou verzamelen als daar een reden voor bestaat en die reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met jou, of op jouw verzoek vóór het afsluiten van een overeenkomst met jou, als we daarvoor jouw toestemming hebben, als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, als wij jouw persoonsgegevens verwerken ter vervulling van een taak van algemeen belang of als daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust. Zie meer.
 1. Wanneer wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met jou of op jouw verzoek vóór het afsluiten van een overeenkomst met jou, gebruiken we jouw gegevens:
  1. voor het beschikbaar stellen en beheren van de aanmeldings- en toetredingsprocedure en jouw account, en het uitvoeren van de Overeenkomst van opdracht;
  2. om je toegang te bieden tot en gebruik te laten maken van de Rider App als hulpmiddel van Deliveroo om jouw werkzaamheden voor ons uit te voeren, zoals het aannemen van orders en het beschikbaar stellen van het self-serve bookingsysteem;
  3. om operationele informatie met betrekking tot jouw werkzaamheden voor Deliveroo te verstrekken, zoals gesloten zones, belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen in de Rider App en over aanstaande geboekte sessies;
  4. voor het verlenen van ondersteuning door Rider Support en klantenservice;
  5. om je order-specifieke bezorgvergoedingen aan te bieden (indien beschikbaar in jouw land) en de vergoedingen voor jouw bezorgingen en doorverwijzingen te berekenen en uit te betalen. In bepaalde gevallen is het nodig om jouw locatie te gebruiken om te kunnen vaststellen op welke vergoedingen je recht hebt, bijvoorbeeld als er op een bepaald tijdstip of plaats een spoedtoeslag van toepassing was; en
  6. om je toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de Deliveroo website voor het bestellen van de rider kit en deze af te rekenen en aan je te leveren.
 2. Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Deze redenen staan hieronder vermeld:

Om met je te communiceren

  1. om je te helpen de aanmeldings- en toetredingsprocedure te voltooien;
  2. om contact met je op te nemen voor feedback over jouw rider ervaringen;
  3. om je te informeren over mogelijkheden om meer te verdienen, bijvoorbeeld door op bepaalde tijden te werken of door anderen aan te melden als riders;
  4. om je nieuws en informatie te versturen in verband met jouw bezorgactiviteiten en over de Roocommunity en het verkrijgen van inzicht in de Deliveroo-organisatie, bijvoorbeeld door het versturen van de “Roosletter”, technische updates en je te helpen geschikt materiaal te vinden die de verkeersveiligheid waarborgt voor jouw bezorgactiviteiten;

Voor onze toetredings- en leveringsactiviteiten

  1. om vast te stellen of je gerechtigd bent te werken, een rijbewijs hebt, en verzekerd bent en dit te verifiëren en bewijs daarvan te bewaren, om ervoor te zorgen dat je bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden voor ons voldoet aan de wet en ons intern beleid, ter bescherming van onze reputatie en onze juridische risico’s te beperken;
  2. om de meest efficiënte beslissingen te nemen bij het aanbieden van orders, op basis van factoren als jouw locatie en om jouw voorrang vast te stellen bij het verlenen van orders op basis van jouw “Statistieken”. Dit wordt in de wetgeving inzake gegevensbescherming aangemerkt als profilering;
  3. om je de gelegenheid te bieden te profiteren of gebruik te maken van een verzekering;
  4. om Rider Support en onze technische en engagement teams in staat te stellen je te helpen bij het afhandelen van problemen, verzoeken of klachten, waaronder het herstellen van bugs of andere technische problemen in de Rider App met gebruikmaking van technische informatie over jouw toestel;
  5. om de Deliveroo-diensten aan te bieden aan onze klanten en Partner Restaurants en hen daarvan te laten profiteren, zoals door het verstrekken van ‘live’ informatie over de afhandeling van hun order met behulp van jouw order progress swipes op de Rider App;

Om onze activiteiten, systemen en diensten verder te ontwikkelen

  1. om uit jouw gegevens (zoals jouw order progress swipes en ander gebruik van de Rider App, feedback die je geeft over orders en jouw locatiegegevens) en die van andere riders af te leiden wat bijdraagt aan positieve of negatieve beoordelingen van klanten, restaurants of riders van Deliveroo en wat inefficiënte bezorgingen of schade aan Deliveroo zou kunnen veroorzaken, en deze gegevens te gebruiken om op verantwoordelijke wijze nieuwe instrumenten, processen en relaties te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren ter verbetering van onze bedrijfsvoering, systemen en diensten;
  2. om gegevens over jouw ritten te analyseren om bepaalde veronderstellingen te doen over de soort promotionele aanbiedingen die voordelig voor jou kunnen zijn wanneer je werkzaamheden uitvoert voor Deliveroo. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het aanbieden van deals die relevant zijn voor het gebied waarin je het meeste werkzaam bent. Dit wordt in de wetgeving inzake gegevensbescherming aangemerkt als profilering;
  3. om onze algoritmes te trainen de meest effectieve en accurate beslissingen te nemen, zoals het trainen van Frank, ons algoritme voor het toewijzen van orders;
  4. om met je te communiceren (bijv. via communicatiekanalen of de Rider App) teneinde ons netwerk efficiënter te beheren, op basis van onze analyse van jouw werkzaamheden;

Ter bescherming van Deliveroo

  1. om rechtsvorderingen in te stellen of daartegen verweer te voeren en de rechten van Deliveroo, Partner Restaurants, klanten en anderen uit te oefenen en beschermen, waaronder het vaststellen van onze aansprakelijkheid;
  2. om toe te zien op jouw naleving van de bepalingen van jouw Overeenkomst van opdracht met ons en dit vast te leggen, waaronder gebruikmaking van jouw gegevens om na te gaan of je inbreuk hebt gemaakt op de Overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld door misbruik te maken van de Rider App of ander frauduleus gedrag), hetgeen voor ons aanleiding kan zijn de Overeenkomst van opdracht met jou te ontbinden of op te zeggen indien wij daartoe het recht hebben;
  3. om klachten of meldingen van incidenten met betrekking tot een rider te onderzoeken en ter voorkoming van fraude of ander misbruik van onze systemen en diensten;

Voor aanmeldingen door andere riders en initiatieven van riders

  1. om jouw aanmelder in staat te stellen vast te stellen of deze in aanmerking komt voor een aanmeldingsvergoeding, wanneer je in jouw aanmelding een aanmeldingscode hebt vermeld;
  2. om riders evenementen en andere initiatieven voor riders te administreren en op te zetten; en
  3. in wervingscampagnes, als je daarmee akkoord bent gegaan. Wij maken in de media of wervingscampagnes in bepaalde gevallen gebruik van anoniem gemaakte of gebundelde persoonsgegevens (waardoor je niet te identificeren bent).
 1. Als daarvoor op ons een wettelijke verplichting rust, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:
  1. een administratie bij te houden van aan jou verrichte betalingen;
  2. een kopie te bewaren van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of een geldige Identiteitskaart) en werkvergunning als je geen ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”);
  3. belastingen vast te stellen en te administreren (inclusief, waar van toepassing, BTW); en
  4. overige op ons rustende wettelijke verplichtingen of toepasselijke regelgeving na te leven.
 2. De wetgeving inzake gegevensbescherming omschrijft bepaalde in dit artikel genoemde verwerkingsactiviteiten als profilering (zie hierboven). Je hebt ten aanzien van dit soort verwerking bepaalde rechten. Zie het artikel 'Jouw rechten' hieronder voor meer informatie.
 3. Wanneer wij een beroep doen op gerechtvaardigde belangen als grond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, voeren wij een belangenafweging uit om vast te stellen of de verwerking noodzakelijk is en jouw fundamentele privacyrechten niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Als je meer informatie over deze belangenafweging wilt hebben, kun je op de hierboven omschreven wijze contact met ons opnemen .

4. DIRECT MARKETING

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je per e-mail te informeren over producten en diensten van Deliveroo (zoals uitrusting) en/of promotionele acties van derden die nuttig kunnen zijn bij de uitvoering van jouw werkzaamheden voor Deliveroo, bijvoorbeeld door kosten te reduceren die je maakt in de uitvoering van jouw werkzaamheden of jouw werkzaamheden veiliger te laten uitvoeren door je speciale aanbiedingen te doen. Je hebt te allen tijde het recht aan te geven dat je dergelijke e-mails niet (langer) wenst te ontvangen.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Op grond van jouw Overeenkomst van opdracht is een voltooide levering de verzameling van bestelde producten van één of meer partnerrestaurants en de levering aan een of meer klanten. Rider vergoedingen worden alleen betaald voor voltooide leveringen. We analyseren jouw gegevens en bevestigen automatisch voor welke leveringen je vergoedingen dient te ontvangen.

Je kunt er op elke moment voor kiezen om de toewijzing van een levering ongedaan te maken, wanneer mogelijk via de Rider-app, of door contact op te nemen met Rider Support. Bovendien kun je aanbiedingen van bestellingen eenvoudig weigeren. Kiezen om een levering niet af te ronden, zonder Deliveroo op de hoogte te stellen en toch de bezorgkosten te eisen, is een frauduleuze activiteit en een ernstige schending van jouw Overeenkomst van opdracht.

Gezien het aantal leveringen die we afhandelen, gebruiken we geautomatiseerde systemen om de hierboven beschreven automatische beslissingen te nemen, omdat ze een meer accurate, eerlijke en efficiënte manier bieden om vermoedelijke fraude te identificeren, herhaalde schendingen van jouw Overeenkomst van opdracht te voorkomen en de negatieve impact op onze service te beperken. Menselijke controles zouden simpelweg niet mogelijk zijn binnen onze tijdschema's en gezien de volumes van de leveringen die we afhandelen.

Je hebt het recht om de geautomatiseerde beslissingen waar in dit onderdeel naar wordt verwezen, aan te vechten door de contactgegevens in dit privacybeleid te gebruiken. In dat geval zal een persoon de beslissing in heroverweging nemen.

6. HOE WIJ JOUW GEGEVENS DELEN

 1. De gegevens die we over jou verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers binnen de EU. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie we jouw persoonsgegevens wereldwijd delen. Zie meer.
 1. Hoe wij jouw gegevens intern delen: Wij delen jouw persoonsgegevens met andere onderdelen van de Deliveroo groep voor zover nodig in verband met de in artikel 3 genoemde doeleinden.
 2. Hoe wij jouw gegevens delen met derden: Wij delen jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens opslaan op hun servers. Tot deze externe dienstverleners behoren:
  1. IT-dienstverleners: bijv. dienstverleners op het gebied van cloud, software, analytics, communicaties, gegevensopslag en SDK’s.
  2. Operationele dienstverleners: zoals dienstverleners op het gebied van feedback en onderzoek, verifiëren van werkvergunningen en toetredingen, verleners van ondersteunende diensten, betalingsdiensten, gebruikersonderzoek, externe adviseurs, financiële dienstverleners en andere leveranciers, zakelijke partners, aannemers en onderaannemers.
  3. Partner Restaurants en klanten: wij verstrekken in het kader van onze activiteiten in beperkte mate informatie aan Partner Restaurants en klanten voor wie je bestellingen uitvoert.
  4. Verzekeraars: als je besluit producten of diensten af te nemen van derden (zoals een verzekering), of bent opgenomen in een door Deliveroo afgesloten verzekering, kun jij of de verzekeraar ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verstrekken aan de verzekeraar om je de betreffende diensten, producten of polis aan te bieden en verstrekken wij deze gegevens voor dit doeleinde. Wij kunnen daarnaast jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraar teneinde onze aansprakelijkheid vast te stellen voor een ongeval waarbij je betrokken bent tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor ons.
  5. Bezorg perk partners: als je belangstelling hebt getoond voor hun diensten.
  6. Eenieder die jou aanmeldt als rider: Jouw aanmelder ontvangt updates over de vergoeding waarop zij recht hebben omdat hij/zij jou heeft aangemeld, bijvoorbeeld als je het aantal vastgestelde orders hebt uitgevoerd op grond waarvan zij recht hebben op de aanmeldingsvergoeding of als hun aanmelding nergens toe heeft geleid.
  7. Media: voor zover wij daartoe een wettelijk recht hebben, bijvoorbeeld als jij gegevens over jouw werkzaamheden als rider voor Deliveroo deelt (inclusief door deze te (laten) publiceren) die misleidend zijn of niet in overeenstemming met de gegevens die wij hebben over jouw werkzaamheden voor Deliveroo, waaronder over jouw verdiensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens bekendmaken aan de media (bijvoorbeeld in de vorm van een correctie.)
 3. Waar van toepassing kunnen wij jouw persoonsgegevens tevens bekendmaken:
  1. wanneer wij een samenwerking aangaan of fuseren met of worden overgenomen door een andere onderneming of een andere onderneming overnemen: aan de andere onderneming, onze nieuwe zakelijke partners of eigenaars dan wel hun adviseurs;
  2. als wij verplicht zijn (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn) jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift. Hiertoe behoort ook een wettelijke plicht om gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de politie of het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen of organisaties ter bescherming tegen en voorkoming van fraude;
  3. als wij in redelijkheid van oordeel zijn dat jij of een ander persoon schade heeft geleden of kan lijden als gevolg van jouw werkzaamheden voor Deliveroo;
  4. om naleving van de bepalingen van onze overeenkomst met jou af te dwingen;
  5. in het geval van een geschil in verband met jouw werkzaamheden voor Deliveroo, of ter bescherming van de rechten van Deliveroo, Partner Restaurants, klanten en anderen en ter voorkoming van fraude;
  6. aan die derden als wij in redelijkheid noodzakelijk achten ter vaststelling of voorkomen van misdrijven, bijv. de politie; en
  7. Wanneer een rider een vervanger inschakelt, hebben de rider en de vervanger toegang tot elkaars informatie getoond in de Rider-app, zoals recente leveringen en fooien. Wanneer een rider ons om toegang tot persoonsgegevens verzoekt, kunnen we in onze reactie aan die rider enkele persoonsgegevens van de vervanger verstrekken, bijvoorbeeld gegevens over leveringen die de vervanger voor zijn rekening heeft genomen.
 4. Internationale doorgifte van gegevens: In bepaalde gevallen kunnen de persoonsgegevens die wij verwerken worden doorgegeven naar landen buiten de EER, zoals de Verenigde Staten en andere landen waarin Deliveroo actief is (zoals vermeld op www.deliveroo.co.uk). In deze landen is wellicht niet dezelfde mate van gegevensbescherming van toepassing als in de EER. Wij zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de door ons en onze leveranciers buiten de EER verwerkte persoonsgegevens eenzelfde bescherming genieten als binnen de EER. Hiertoe zijn bepaalde waarborgen van toepassing.
  1. Wij dragen ervoor zorg dat jouw persoonsgegevens eenzelfde mate van bescherming genieten door erop toe te zien dat ten minste sprake is van een van de volgende waarborgen:
   1. jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land dat door de Europese Commissie wordt geacht ten minste een afdoende mate van gegevensbescherming toe te passen;
   2. wij maken gebruik van de door de EU goedgekeurde Standaard Contractbepalingen; en
   3. wanneer jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden in de VS, gebeurt dat uitsluitend indien zij hebben verklaard zich ten aanzien van de overgedragen gegevenssoort vrijwillig te onderwerpen aan de Privacyschild-certificatie, op grond waarvan zij verplicht zijn dezelfde mate van gegevensbescherming toe te passen op persoonsgegevens die worden gedeeld tussen de EU en de VS.
  2. Als je meer wilt weten over de landen waarnaar jouw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden en de specifieke maatregelen die door ons zijn getroffen in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, kun je op de hierboven vermelde wijze contact met ons opnemen.

7. HOELANG WIJ JOUW GEGEVENS BEWAREN

 1. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is. Zie meer.
 1. Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel ‘Gebruik van mijn gegevens’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.
 2. Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onder andere de volgende factoren in acht:
  1. onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens;
  2. wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren;
  3. de wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijke recht;
  4. onze gerechtvaardigde belangen, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd (zie art. ‘Hoe en waarom wij jouw gegevens gebruiken’);
  5. (mogelijke) geschillen; en
  6. door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.
 3. In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

8. BEVEILIGING

 1. Wij hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn. Zie meer.
 1. Wij hebben maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en onrechtmatige verwerking, niet-opzettelijk verlies, vernietiging en schade.
 2. Als je ervoor hebt gekozen een wachtwoord in te stellen voor bepaalde onderdelen van de Rider App, ben je zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding ervan. Wij raden je aan jouw wachtwoord met niemand te delen, uitgezonderd de vervanger met wie je samenwerkt. Als je ervoor kiest jouw wachtwoord te delen met jouw vervanger, zorg er dan voor dat deze er zich ook van bewust is dat het wachtwoord geheim moet worden gehouden en niet gedeeld mag worden met anderen.
 3. Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van jouw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen; elke verzending is dan ook voor jouw eigen risico. Zodra jouw persoonsgegevens in ons bezit zijn, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

9. JOUW RECHTEN

Je geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die we over jou in ons bezit hebben. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor aanvullende informatie over jouw rechten kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie meer.

 1. Het recht om in kennis te worden gesteld. Je hebt het recht om op heldere, transparante en eenvoudig te begrijpen wijze in kennis te worden gesteld over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en over jouw rechten. Dit is de reden waarom we je in dit beleid informatie verschaffen.
 2. Het recht tot inzage. Je hebt het recht tot inzage in jouw persoonsgegevens (indien deze door ons worden verwerkt). Dit stelt je bijvoorbeeld in staat te controleren of wij jouw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Als je inzage wilt in de gegevens die wij over jou bezitten kun je contact met ons opnemen (zie Contactgegevens).
 3. Het recht op rectificatie. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt ons verzoeken fouten in de gegevens die we over jou bezitten te rectificeren door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).
 4. Het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’). Dit recht houdt simpel gesteld in dat je ons kunt verzoeken de informatie die we over jou bezitten te wissen of verwijderen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen (zie Neem contact met ons op). Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde gevallen.
 5. Het recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om het verder gebruik van jouw persoonsgegevens te laten ‘blokkeren’ of ‘onderdrukken’. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt kunnen we deze echter nog wel opslaan; we maken er alleen verder geen gebruik meer van.
 6. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm zodat je deze kunt hergebruiken voor jouw eigen doeleinden bij andere dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen op. Neem contact met ons op als je hierover meer wilt weten (zie Contactgegevens).
 7. Het recht een klacht in te dienen. Je hebt het recht bij de bevoegde autoriteit voor de gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens behandelen of verwerken (zie Klachten).
 8. Het recht tot intrekking van toestemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor iets dat we doen met jouw persoonsgegevens (dat wil zeggen als wij een beroep doen op jouw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens), kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens). Het intrekken van jouw toestemming maakt ons gebruik van jouw persoonsgegevens ten tijde van jouw toestemming echter niet onrechtmatig.
 9. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder voor direct-marketingdoeleinden en profilering. Je kunt bezwaar maken door contact met ons op te nemen op de hierboven vermelde wijze.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de Rider App en, waar van toepassing, aangekondigd in de Rider App of per e-mail.

Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op 15 april 2019.

11. KLACHTEN

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je je wenden tot:

The Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk

En/of

de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens


Deliveroo Netherlands Freelance Rider Privacy Policy


Deliveroo has now closed operations in the Netherlands. Your account will remain open and available to you for 6 months. This will allow you to continue to access your rider invoices.

We only keep your information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy policy, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements). When we no longer have a legitimate business need to process your information, or the basis on which we were relying to process your information no longer applies, we will either delete or anonymise your information.

Roofoods Ltd and Deliveroo Deliveroo Netherlands B.V. ("we", "our", “us” or "Deliveroo") are committed to protecting the privacy of riders who apply to ride with us (“rider applicants”), our freelance riders (“riders”) and their substitutes, including all users of the rider mobile device application (the "Rider App") and related services. We’ll be the “data controllers” of the information we collect about you.

This privacy policy applies to rider applicants, riders and substitutes (to the extent that we are able to identify you, except for paragraphs 2.1 to 2.3 and any other references to the application and onboarding process, which do not apply to substitutes) (“you” or “your”). If you are a rider, you must ensure that your substitute has read this privacy policy before riding with us. When a rider engages a substitute, the rider and substitute will have access to each others’ information shown in the Rider App, such as recent deliveries and tips.

Please read the following privacy policy which explains how and why we collect, use and protect your information.

1. CONTACT DETAILS

If you have any queries or requests concerning this privacy policy or how we handle your data more generally, please get in touch with us using the following details. See More.

 1. By contacting our Netherlands Rider Support team at: bezorger@deliveroo.nl or +31 883354854
 2. By contacting our Data Protection Officer: DPO@deliveroo.com

2. INFORMATION THAT WE COLLECT ABOUT YOU

We collect your information in a variety of ways, such as when you apply to be a Deliveroo rider and when you use the Rider App. More details about how your information is collected are listed below. See More.

Your rider application and account set up

 1. When you apply to ride with Deliveroo, we ask you to provide information about yourself including your name, contact details, vehicle type, date of birth, postcode and your right to work.
 2. During the application process, or at subsequent times where further checks are required, we (or a third party) will check (and store if our legal obligations require it) further information and documents, such as your passport and proof of address for right to work checks. We will track the progress of your application.
 3. For your account set-up, we will ask you to provide financial (including bank details), tax (VAT number) if relevant and your registration number with the Dutch Chamber of Commerce, and further information related to your services for Deliveroo such as contact details of your next of kin (whose details you have permission to share with us for emergency purposes), where you want to work, your rider kit and a photo. We record your Deliveroo rider payment arrangement and a copy of your signed supplier agreement with us (“Supplier Agreement”).

Payment, ride planning and rider kit ordering

 1. We record your deliveries, your tips if obtained via the Rider App, your calculated fees and associated fee statement. We also record your self-serve bookings requested, made and confirmed through the Rider App and any priority access you have.
 2. We collect your most recent rider activity relating to your attendance of booked sessions (where you make bookings), super peak participation and whether you’ve avoided late cancellations. This information is shown as “Statistics” in the Rider App.
 3. When you order rider kit through our Deliveroo kit store, you are asked to provide information about yourself including your name, contact details, delivery address, order details and payment information (if required).

Your location

 1. When you request to use a location-based function in the Rider App, for example when you want to find a zone centre or use the zone selector control, we access your location from your device in order to provide this functionality. This includes when you opt to use these functions whilst your status is set to “”offline” (i.e. not available for orders). If you do not want us to view your location when you are “offline”, please do not request these functions.
 2. When your status is set to “online” (i.e. available for orders) on the Rider App, we intermittently collect your location data. If you do not want us to view your location, please change your rider status to “offline”, but please note that you will need to be online for the Rider App to allow you to be offered and/or complete orders.

Your use of the Rider App and Rider Support

 1. When you use the Rider App we collect information about your usage of the Rider App, including about your rider status and (when online) your order progress swipes.
 2. When you interact with our rider support function via email, phone, post, chat or on the Rider App (“Rider Support”), including when you report any incident, our team may collect and use information about you. Your communications with us will be stored. If you contact Rider Support by phone, your calls may be recorded for internal Rider Support training and improvement purposes.

Cookies

 1. We use cookies or other similar technologies to enable auto-login for you into the Rider App, to obtain your location and to obtain technical information about your device that may affect the technical functionality of the Rider App, for example, certain characteristics of and performance data about your device, Rider App and operating system, including your device type, network connection type, app version, phone language, screen size and platform.
 2. You have the right to use your device settings to reject or remove these functional technologies, however please be aware that if you do this, the Rider App will not function correctly and you will not be able to carry out your services as a rider with Deliveroo.

Information about your services

 1. We may receive information about your services or any incident you may have been involved with from the restaurants who work with us (our "Partner Restaurants"), our customers, other riders or members of the public.
 2. If you take advantage of the perks offered by a third party partner, the partner will share information with us about your interest in those perks.
 3. We may collect information about you from the feedback you send us or provide to us through focus groups or surveys.
 4. When you use websites or applications of third parties in connection with your services for Deliveroo, including during the application and onboarding process, those sites or applications may collect and process your information independently of Deliveroo. We recommend that you check their privacy policies to understand how they process your personal data.
 5. We may request your personal data to verify your right to work, such as checking your identification documents and/or taking a photograph of you.

3. USE OF YOUR INFORMATION AND WHY

 1. We will only process the data we collect about you if there is a reason for doing so, and if that reason is permitted under data protection law. We will have a lawful basis for processing your information if: we need to process your information for the performance of a contract with you, or at your request before we enter into a contract; we have your consent; we have a justifiable reason for processing your data; it is in the public interest for us to process your data; or we are under a legal obligation to do so. See More.
 1. Where we need to process your information for the performance of a contract with you, or at your request before we enter into a contract, we use your information:
  1. to provide and manage your rider application, account, and onboarding process, including to execute your Supplier Agreement;
  2. to provide you with access to and use of the Rider App as a means of Deliveroo engaging your services, including to enable you to accept orders and to provide you with the self-service booking tool;
  3. to communicate with you about operational information relating to your services to Deliveroo, such as closed zones, any important changes or developments to the Rider App and about your upcoming booked sessions;
  4. to enable Rider Support and Customer Services to communicate with you to support your services;
  5. to offer you order-specific delivery fees (where available in your market) and calculate and administer payments for your rider services and any referrals. Sometimes it may be necessary to use your location data to confirm what payments are due to you, for example whether a surge fee was applicable to you at a certain time and location; and
  6. to enable you to access and use the Deliveroo rider kit store website and services to order, pay for and receive delivery of the Deliveroo rider kit.
 2. We also process your data where we have a justifiable reason for doing so. We have listed these reasons below:

To communicate with you

  1. to help you to complete your rider application;
  2. to contact you for your feedback on your rider experience;
  3. to inform you about opportunities to make more money in connection with the services you provide, such as by riding at certain times or by referring your contacts as riders;
  4. to send you news and information in connection with your rider services and the rider community and to help you to understand more about Deliveroo, such as by sending you the “Roosletter”, tech updates and helping you to find appropriate road safety equipment;

For our onboarding and delivery operations

  1. to perform right to work, road licence and insurance checks, and to audit and store evidence of these, to ensure that you are legally compliant when providing the services and to comply with our internal policies, protect our reputation and mitigate our legal risks;
  2. to make the most efficient decisions when offering you orders based on factors like your location, and to determine your level of priority access to booking using your “Statistics” data. Data protection law describes this as profiling;
  3. to enable you to use or benefit from an insurance policy;
  4. to enable our Rider Support, tech and engagement teams to help you with any issues, enquiries or complaints efficiently and effectively, including to fix any bugs or other technical issues in the Rider App using technical information relating to your device;
  5. to provide Deliveroo services and a positive experience to our customers and Restaurant Partners, such as by providing live order progress updates using your order progress swipes on the Rider App;

To develop our business, systems and services

  1. to understand from your data (such as your order progress swipes and other Rider App usage, feedback you give about orders and your location data) as well as the data of other riders, what attributes to a positive or negative customer, restaurant or rider experience with Deliveroo and what might cause inefficient deliveries or damage to Deliveroo, and use this data to responsibly design, develop, test and implement new tools, processes and relationships to improve our business, systems and services;
  2. to analyse data about your rides to make certain assumptions about the types of promotional offers that may be particularly beneficial for you when providing services to Deliveroo. For example, this might result in us sending you deals relevant to the area where you most often work. Data protection law describes this as profiling;
  3. to train our algorithms to make the most effective and accurate decisions, such as training our order dispatch algorithm, Frank;
  4. to interact with you (such as via communications or Rider App functionality) to encourage Deliveroo’s network efficiency based on our analysis of your services;

To protect Deliveroo

  1. for the exercise or defence of legal claims and to exercise and protect the rights of Deliveroo, Restaurant Partners, customers, or others, including determining our liability;
  2. to enforce the terms of your Supplier Agreement and keep records of such enforcement, including using your data to analyse whether you have breached your Supplier Agreement (such as by misusing the Rider App or acting fraudulently), which may result in us disabling or terminating your Supplier Agreement if we have the right to do so;
  3. to investigate any complaints or incident reports relating to a rider and to prevent fraud or other misuse of our systems and services;

For referrals and rider initiatives

  1. to enable your referrer to understand whether they are eligible to receive a referral fee, if you use a referral code in your application;
  2. to administrate and develop rider events and other rider initiatives; and
  3. in rider onboarding campaigns where you agree we may do so. We sometimes also use anonymous or aggregated forms of your information in the media or in rider onboarding campaigns (from which you are not identifiable).
 1. Where we are under a legal obligation to do so we may use your information:
  1. to keep a record of payments made to you;
  2. to store a copy of your right to work check documents if you are a non-EEA citizen;
  3. to calculate and administer taxes (including, if applicable, VAT); and
  4. to comply with any other legal obligation or regulatory requirement to which we are subject.
 2. Data protection law describes some processing activities in this section as profiling (see above). You have certain rights in relation to this type of processing. Please see 'Your Rights' section below for more information.
 3. Where we rely on our justifiable reasons for processing as a basis for processing your personal information, we carry out a ‘balancing test’ to ensure that our processing is necessary and that your fundamental rights of privacy are not outweighed by our justifiable reasons for processings. You can find out more information about these balancing tests by contacting us using the details above.

4. DIRECT MARKETING

Where you have given your consent or where we have a justifiable reason for doing so (and are permitted to do so by law) we will use your information to let you know by email about Deliveroo’s products and services (such as kit) and/or any promotions from third parties which are designed to support your provision of services to Deliveroo, such as by reducing the cost to you of providing services and by helping you to provide the services more safely through special deals we find for riders. You always have the option to unsubscribe from these emails.

5. AUTOMATED DECISION-MAKING

A completed delivery under your Supplier Agreement is the collection of order items from one or more partner restaurant(s) and delivery to one or more customer(s). Rider fees are paid for completed deliveries only. We analyse your data and automatically confirm which deliveries you are due fees for.

You can choose to unassign from a delivery at any time, through the Rider App where possible or by contacting Rider Support. In addition, you can simply reject offers of orders freely. Choosing to not complete a delivery, without informing Deliveroo and while still claiming the delivery fee, is fraudulent activity and a serious breach of your Supplier Agreement.

Given the volume of deliveries we deal with, we use automated systems to make the automated decisions described above as they provide a more accurate, fair and efficient way of identifying suspected fraud, preventing repeated breaches of your Supplier Agreement and limiting the negative impact on our service. Human checks would simply not be possible in the timeframes and given the volumes of deliveries that we deal with.

You have the right to contest the automated decisions referred to in this section by using the contact details set out in this privacy policy, in which case a person will review the decision.

6. SHARING YOUR INFORMATION

 1. The information we collect about you will be transferred to and stored on our servers located within the EU. We are very careful and transparent about who else your information is shared with globally. See More.
 1. Sharing your information internally: We share your information with other Deliveroo group companies only where necessary for the purposes set out in section 3.
 2. Sharing your information with third parties: We share your information with third party service providers who will store your information on their servers. The types of third party service providers whom we share your information with includes:
  1. IT service providers: including cloud, software, analytics, communications and data storage providers and SDKs.
  2. Operational service providers: including feedback and survey providers, right to work verification and onboarding providers, our support service providers, payment providers, user research partners, professional advisors, financial services providers and other suppliers, business partners, contractors and subcontractors.
  3. Partner Restaurants and customers: we provide limited information to Partner Restaurants and customers whose orders you accept, for the purposes of our operations.
  4. Insurance companies: if you decide to purchase third party products or services (such as insurance), or where you are enrolled into a Deliveroo insurance policy, you or the provider may request that we provide your information to the provider to enable them to provide the products, services or policy to you, so we will share this information for this purpose. We may also need to share your information with our insurers to establish whether we are liable for any incident you have been involved in whilst providing services to us.
  5. Rider perk partners: If you have indicated an interest in their services.
  6. Anyone who refers you as a rider: Your referrer will be given updates about progress towards their referral fee in relation to you, such as if you've reached the required orders for them to receive their fee or if their referral has been unsuccessful.
  7. Media: where we have the legal right to do so, such as if you share (including by publishing or causing to be published) any details about your rider services for Deliveroo which are misleading or inconsistent with our records of your rider services for Deliveroo, including regarding details about your earnings, we may share your information (such as in the form of a correction) with the media.
 3. In applicable circumstances, we may also share your information:
  1. If our business enters into a joint venture with, purchases or is sold to or merged with another business entity, your information may be disclosed or transferred to the target company, our new business partners or owners or their advisors;
  2. if we are under a duty to disclose or share your information in order to comply with (and/or where we believe we are under a duty to comply with) any legal obligation or regulatory requirement. This includes where we’re under a legal obligation to respond to police data requests or to exchange information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection and prevention;
  3. where we reasonably believe that you or another person has been harmed or is at risk of harm in connection with your rider services for Deliveroo;
  4. in order to enforce our contractual terms with you;
  5. in the event of a dispute relating to your services to Deliveroo, or to protect the rights of Deliveroo, Restaurants partners, customers, or others, including to prevent fraud;
  6. with such third parties as we reasonably consider necessary in order to detect or prevent crime, e.g. the police; and
  7. when a rider engages a substitute, the rider and substitute will have access to each others’ information shown in the Rider App, such as recent deliveries and tips. If a rider makes a request to us for access to their personal data then in our response we may provide to the rider some personal data about the substitute, for example data relating to deliveries the substitute has worked on.
 4. International data transfers: In some cases the personal data we collect from you might be processed outside the European Economic Area (“EEA”), such as the United States and the countries in which Deliveroo operates (which are set out on www.deliveroo.co.uk). These countries may not have the same protections for your personal data as the EEA has. However, we are obliged to ensure that the personal data that is processed by us and our suppliers outside of the EEA is protected in the same ways as it would be if it was processed within the EEA. There are therefore certain safeguards in place when your data is processed outside of the EEA.
  1. We ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:
   1. your personal data is transferred to countries that have been deemed to provide an adequate level of protection for personal data by the European Commission;
   2. we use the EU approved Standard Contractual Clauses; and
   3. where your personal data is transferred to third party providers based in the US, data may be transferred to them if they have self-certified under the Privacy Shield framework in relation to the type of data being transferred, which requires them to provide similar protection to personal data shared between the EU and the US.
  2. Please contact us using the contact details above if you want further information on the countries to which personal data may be transferred and the specific mechanism used by us when transferring your personal data out of the EEA.

7. RETENTION OF YOUR INFORMATION

 1. We will not retain your information for any longer than we think is necessary. See More.
 1. Information that we collect will be retained for as long as needed to fulfil the purposes outlined in the ‘Use of my information’ section above, in line with our justifiable reasons for processing or for a period specifically required by applicable regulations or laws, such as retaining the information for regulatory reporting purposes.
 2. When determining the relevant retention periods, we will take into account factors including:
  1. our contractual obligations and rights in relation to the information involved;
  2. legal obligation(s) under applicable law to retain data for a certain period of time;
  3. statute of limitations under applicable law(s);
  4. our justifiable reasons for processing where we have carried out balancing tests (see section on ‘Use of your information and why’ above);
  5. (potential) disputes; and
  6. guidelines issued by relevant data protection authorities.
 3. Otherwise, we securely erase your information where we no longer require your information for the purposes collected.

8. SECURITY

 1. We adopt robust technologies and policies to ensure the personal information we hold about you is suitably protected. See More.
 1. We take steps to protect your information from unauthorised access and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage.
 2. Where you have chosen a password which allows you to access certain parts of the Rider App, you are responsible for keeping this password confidential. We advise you not to share your password with anyone, other than any substitute you are working with. If you do choose to share your password with your substitute, please make sure they are also aware that they must keep it confidential and secure and not share it with anyone else.
 3. Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will take steps to protect your information, we cannot guarantee the security of your data transmitted to us; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

9. YOUR RIGHTS

Under data protection law, you may have a number of rights concerning the data we hold about you. If you wish to exercise any of these rights, please contact us using the contact details set out below. For additional information on your rights, please contact your data protection authority. See More.

 1. The right to be informed. You have the right to be provided with clear, transparent and easily understandable information about how we use your information and your rights. This is why we’re providing you with the information in this policy.
 2. The right of access. You have the right to obtain access to your information (if we’re processing it). This will enable you, for example, to check that we’re using your information in accordance with data protection law. If you wish to access the information we hold about you in this way, please get in touch (see Contact Details).
 3. The right to rectification. You are entitled to have your information corrected if it is inaccurate or incomplete. You can request that we rectify any errors in information that we hold by contacting us (see Contact Details).
 4. The right to erasure. This is also known as ‘the right to be forgotten’ and, in simple terms, enables you to request the deletion or removal of the information that we hold about you by contacting us (see Contact Details). The right is not absolute and only applies in certain circumstances.
 5. The right to restrict processing. You have rights to ‘block’ or ‘supress’ further use of your information. When processing is restricted, we can still store your information, but will not use it further.
 6. The right to data portability. You have the right to obtain your personal information in an accessible and transferrable format so that you can re-use it for your own purposes across different service providers. This is not a general right however and there are exceptions. To learn more please get in touch (see Contact Details).
 7. The right to lodge a complaint. You have the right to lodge a complaint about the way we handle or process your information with a competant data protection authority (see Complaints).
 8. The right to withdraw consent. If you have given your consent to anything we do with your information (i.e. if we rely on consent as a legal basis for processing certain information), you have the right to withdraw that consent at any time. You can do this by contacting us (see Contact Details). Withdrawing consent will not however make unlawful our use of your information while consent had been apparent.
 9. The right to object to processing. You have the right to raise an objection to certain types of processing, including processing for direct marketing and profiling. You can object by contacting us on the details above.

10. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

Any changes to our Privacy Policy will be posted to the Rider App and, as appropriate, through notification in the Rider App or by email.

This privacy policy was last updated: 15 April 2019

11. COMPLAINTS

If you’re not satisfied with our response to any complaint or believe our processing of your information does not comply with data protection law, you can make a complaint to:

The Information Commissioner’s Office (ICO) in the UK:

The Dutch Data Protection Authority: